Finanční plánování

Co se týče finančního plánu, důležité pro každou firmu je, aby měla sestavený finanční plán, který bude zahrnovat jak předpokládané příjmy, tak nákladovou oblast, u které je třeba mít na paměti i na náklady za propagaci, náklady na vybavení kancelářských prostor a náklady k zajištění běžné podnikatelské činnosti.

Hlavním cílem finančního plánu je ukázat na vývoj finanční situace firmy, ovšem pouze s omezením na podstatné údaje. Při finančním plánování nelze opomenout výkazy Rozvaha, Výkaz zisku a ztrát a Cash flow.

Správně sestavený finanční plán by měl obsahovat tři oblasti.  První oblastí jsou příjmy a výdaje, zde je obsažen předpoklad budoucích příjmů a výdajů firmy. Ve druhé oblasti je třeba se zaměřit na hotovostní toky firmy a třetí oblast by měl tvořit odhad bilance, ten shrnuje aktiva a pasiva firmy a dává informaci o nerozděleném zisku nebo ztrátě.