Daňové poradenství

Daňový systém zahrnuje všechny daně, které jsou na území ČR vybírány. Jedním z požadavků, který je kladen na daňový systém, je daňová spravedlivost, což znamená, že daň, kterou firma do státního rozpočtu odvede, by měla odpovídat jejím možnostem. Předmětem daně jsou příjmy z veškeré činnosti s vyjímkou daní, které jsou uvedené v Zákoně o daních. Podle zákona o daních z příjmů je zdaňovacím obdobím kalendářní rok.

Každá fyzická osoba než začne podnikat, se může svobodně rozhodnout, zda povede daňovou evidenci nebo účetnictví. Mnoho poplatníků daně z příjmů fyzických osob upřednostňuje vedení daňové evidence z důvodu nižší administrativní náročnosti. Forma, to znamená jak vést daňovou evidenci, není zákonem výslovně předepsána. Hlavním úkolem daňové evidence i účetnictví je zjištění základu daně z příjmu, která je důležitá a nezbytná pro vystavení daňového přiznání.

Daň z přidané hodnoty

Stejně jako všechny jiné daně, tak i daň z přidané hodnoty je povinná a nenávratná. Plátce daně je povinen vést evidenci v takovém rozsahu, aby bylo možné provést daňové přiznání, dále je povinen podávat Kontrolní hlášení na příslušný Finanční úřad v případě, že ve sledovaném období uskuteční nebo přijme zdanitelné plnění v tuzemsku nebo poskytne úplatu přede dnem uskutečnění tohoto plnění. V rámci kontrolního hlášení podnikatel musí poskytnout údaje z daňových dokladů, které musí být ze zákona evidovány. V rámci daňového přiznání je podnikatel povinen odvést daň ve výši, o kterou zboží nebo službu svou činností zhodnotil.

Daňové přiznání

Základní pravidla o daňových přiznáních stanovuje daňový řád. Ten předepisuje daňové přiznání řádné, opravné a dodatečné. Řádné daňové přiznání a vyměřená daň jsou splatné v poslední den lhůty pro podání řádného daňového přiznání, opravné daňové přiznání se podává při zjištění chyby v řádném přiznání a to do doby, která platí pro podání řádného daňového přiznání. Po uplynutí lhůty pro podání řádného daňového přiznání se pak podává dodatečné daňové přiznání, což se většinou stává při nesprávném vyměření daně. Plátce daně z příjmu musí podat přiznání i tehdy, pokud má nulový základ daně nebo i v případě, že vykazuje ztrátu.

Zpracování daňového přiznání daňovým poradcem přináší výhodu v daňové optimalizaci, protože ten dovede správně uplatnit všechny daňové slevy i odpočty a najde nejvýhodnější formu zdanění uskutečněných transakcí.

Výhodou podnikatelů tedy je, že daňové povinnosti přenesoudo rukou daňového poradce a mohou se tak plně věnovat pouze provozním záležitostem své firmy.